Inwestplan

Inwestplan

Inwestplan Sp. z o.o. prowadzi eksploatację i produkcję kruszyw w Kopalnia Wola Morawicka w województwie świętokrzyskim.  

Wydobywany kamień ze złoża Kopalnia Wola Morawicka charakteryzuje się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-mechanicznymi.

Produkcja kruszyw jest realizowana pod kątem zapotrzebowania rynku m.in. sektoru budowlanego, drogowego, mostowego, przemysłowego, hydrotechnicznego oraz  w rolnictwie.

Produkowane przez Inwestplan kruszywo jest wykorzystywane do mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych jak i do wykonywania podbudów związanych lub niezwiązanych hydraulicznie.

Inwestplan Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kontrahentów oferuje sprzedaż kruszywa wraz z kompleksową dostawą na miejsce budowy w oparciu o własną flotę transportową.

Doświadczenie i potencjał Firmy znajduje uznanie przy realizacji obecnie największych inwestycji drogowych w Polsce.

Firma dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną Kadrą Pracowniczą w zakresie swojej działalności, co w połączeniu z wykorzystaniem własnych zasobów sprzętowo-materiałowych jest atrakcyjną formą współpracy z Kontrahentami.


Oferta kruszywa

Kopalnia Wola Morawicka zajmuje się produkcją kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu takiego jak:

 • Kruszywo o ciągłym uziarnieniu ( 0/31,5; 0/63; 31,5/63; 4/31,5)
 • Grysy ( 0/2; 2/8; 8/11; 8/16; 16/22,4)
 • Kamień hydrotechniczny (m.in.63/180 )
 • Nawozy wapno-węglanowe

Kruszywa oferowane przez INWESTPLAN spełniają wymagania norm:

 • PN-EN 13043:2004 kruszywa do mieszanek bitumicznych,
 • PN-EN 13242:2004 kruszyw do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
 • PN-EN 12620:2008 kruszywa do betonu,
 • PN-EN 133383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych

Jakość

Produkcja odbywa się pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
Kopalnia posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostkę notyfikowaną. Dla produktów wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE ( w systemie 2+).

Nasze wyroby trafiają do największych firm, takich jak:

 • STRABAG,
 • Max Bogl,
 • Polbruk,
 • Dyckerhoff,
 • Górażdże Beton,
 • CJ Blok,
 • Mostostal Warszawa SA,
 • Bosta Beton,
 • Aldesa,
 • Colas,
 • TRAKT,
 • SADEX

Jesteśmy cenieni za jakość i terminowość dostaw.


Dzięki ciągłemu rozwojowi spółka umacnia pozycję wśród czołowych przedsiębiorstw w branży kruszyw.

Zapraszamy do współpracy.


Środowisko naturalne

INWESTPLAN racjonalnie i prawidłowo eksploatuje zasoby złoża Kopalnia Wola Morawicka, dbając o odpowiednią organizację pracy i prowadzenie wydobycia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego, oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w sposób maksymalnie ograniczający oddziaływanie na środowisko zewnętrzne.


Nowe Technologie

INWESTPLAN na Kopalnia Wola Morawicka wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne, których zastosowanie przyczynia się do poprawy jakości powietrza i życia okolicznym mieszkańcom.
Założeniem firmy jest dobra relacja i współpraca z Gminą oraz lokalną społecznością tak, aby wypływały z niej korzyści dla wszystkich stron, gdyż zamierzone cele ekonomiczne muszą być realizowane przy zachowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu.


Gospodarka odpadami

Kopalnia kładzie duży nacisk na zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne w przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się środowiska.

Wszelkie naprawy i miejsca tankowania sprzętu wykorzystywanego  podczas wydobycia zorganizować na uszczelnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed przenikaniem zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych.

Prowadzony będzie, tak jak dotychczas okresowy monitoring emisji pyłów do powietrza z istniejących na urządzeniach zakładu przeróbczego instalacji odpylających. Zakres pomiarów zgodny będzie z aktualnym pozwoleniem na emisję przedmiotowego zakładu.

Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa powstających odpadów na terenie Zakładu na podstawie wzorów kart zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 


Transport

Transport kruszywa odbywa się „drogą kołową” przy jednoczesnym wykorzystaniu własnej foty transportowej liczącej obecnie kilkadziesiąt jednostek transportowych.

Transport kruszywa nie może naruszać stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 74 , na którą ma miejsce bezpośredni wyjazd z kopalni Łagów V. W związku z tym, w porozumieniu z zarządcą drogi tj. GDDKiA zrealizowano budowę bezkolizyjnego zjazdu z drogi krajowej nr 74 w kierunku kopalni. Inwestycja w pełni została zrealizowana ze środków własnych firmy prowadzącej eksploatację złóż na terenie kopalni Łagów V.

Kopalnia planuje podjęcie działań organizacyjnych i technicznych mających na celu oczyszczanie na bieżąco przedmiotowy odcinek drogi z odłamków skalnych.

Istotną sprawą jest utrzymywanie czystości dróg, a także wjazdu i wyjazdu z kopalni, aby nie rozprzestrzeniać zanieczyszczeń przenosząc je na drogi publiczne. W tym celu zakupione zostały specjalistyczne, profesjonalne myjki samochodowe znajdujące się na terenie kopalni. 

Kopalnia realizuje obowiązek unieszkodliwienia ścieków poprodukcyjnych, w tym ścieków niebezpiecznych powstałych w wyniku funkcjonowania stacji demontażu pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami – firma zapewnia wydzielony, zabezpieczony do tego teren.

Drogi w  obrębie kopalni w okresie letnim zraszane są wodą (zapobieganie emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych).

Kopalnia Łagów V w dalszym ciągu szuka i testuje nowe rozwiązania technologiczne, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza w okolicy i nie spoczywa na rozwiązaniach, które na dzień dzisiejszy wdrożyła w system eliminujący zapylenie i są skuteczne.